Prev

July 2023

Next
ALBMC Prisma
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
25
26
2:00 Craske, Mic...
27
4:30 Craske, Mic...
28
29
4:00 Craske, Mic...
30
1
2
3
3:00 Craske, Mic...
4
5
6
2:00 Craske, Mic...
7
11:00 Craske, Mic...
8
9
10
3:00 Craske, Mic...
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
7:00 Siemens
27
7:00 Siemens
28
7:00 Siemens
29
7:00 Siemens
30
7:00 Siemens
31
7:00 Siemens
1
7:00 Siemens
2
3
4
5

This Month's Events

Mon, Jul 3
3:00 PM - 4:30 PM
Craske, Michelle
ALBMC Prisma
Thu, Jul 6
2:00 PM - 3:30 PM
Craske, Michelle
ALBMC Prisma
Fri, Jul 7
11:00 AM - 12:30 PM
Craske, Michelle
ALBMC Prisma
Mon, Jul 10
3:00 PM - 4:30 PM
Craske, Michelle
ALBMC Prisma
Wed, Jul 26
7:00 AM - 9:00 PM
Siemens
ALBMC Prisma
Thu, Jul 27
7:00 AM - 9:00 PM
Siemens
ALBMC Prisma
Fri, Jul 28
7:00 AM - 9:00 PM
Siemens
ALBMC Prisma
Sat, Jul 29
7:00 AM - 9:00 PM
Siemens
ALBMC Prisma
Sun, Jul 30
7:00 AM - 9:00 PM
Siemens
ALBMC Prisma
Mon, Jul 31
7:00 AM - 9:00 PM
Siemens
ALBMC Prisma